DOKUMENTY

ŠKOLSKÁ RADA

VOLEBNÍ ŘÁD

Zápisy z jednání

Zápis z jednání ŠR ze dne 16. 10. 2017
Zápis z jednání ŠR ze dne 5. 4. 2017
Zápis z jednání ŠR ze dne 24. 10. 2016
Zápis z jednání ŠR ze dne 26. 4. 2016
Zápis z jednání ŠR ze dne 27. 10. 2015
Zápis z jednání ŠR ze dne 4. 3. 2015
Zápis o dovolbě člena zástupce pedagogů do školské rady ze dne 2. 9. 2015

ŠKOLSKÁ RADA

Od konce roku 2014 je při Základní škole pod Svatou Horou, Příbram ustavena šestičlenná školská rada (ŠR). Třetinu počtu jejích členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období členů ŠR je tříleté, jejím členem nemůže být ředitel školy. Podrobnosti jsou uvedeny v § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (viz Příloha č. 2 výše).
Zřizovatelem (městem Příbram) byli do školské rady jmenováni PaedDr. Tomáš Hlaváč a Mgr. Vladimír Král.

Volby zástupců zákonných zástupců žáků ve školské radě 2014

 1. Na třídních schůzkách 18. září 2014 prostřednictvím zástupců Rady rodičů a prostřednictvím žáků předána informace o vyhlášení voleb do školské rady. Informace obsahovala sdělení termínu a místo konání voleb, základní informace o účelu a činnosti školské rady a o plánovaném průběhu voleb. Dále zde byly informace o účelu zřízení školské rady převzaté ze školského zákona č. 561/2004 Sb. Obsahovala také výzvu k podání návrhů kandidátů. Volby byly vyhlášeny ředitelem školy dne 18. října 2014 informací na webových stránkách školy a v budově školy. Součástí informace byl i volební řád schválený Radou města Příbram.
 2. Do stanoveného termínu byly podány tři návrhy na kandidáty do školské rady:
  • a) Lada Bečvářová
  • b) Bc. Radek Eliáš
  • c) Ing. Lenka Vinšová
 3. Ředitel školy jmenoval tříčlenný přípravný výbor, který byl pověřen dohledem nad průběhem voleb:
  • a) Mgr. Jaroslav Umlauf
  • b) Mgr. Ondřej Buralt
  • c) Vlastimila Fremrová

Volby proběhly dne 20. 11. 2014. Dostavilo se 358 z 529 zákonných zástupců. (Dle znění odst. 5. Volební řád školské rady – RM č. 814/2014 ze dne 13. 10. 2014 – každý žák školy = jeden hlasovací lístek pro zákonné zástupce). V hlasovací urně bylo 358 hlasovacích lístků, z toho 4 neplatné.

Volební komise přepočítala hlasy s tímto výsledkem:

Bc. Radek Eliáš 254 hlasů – byl zvolen
Lada Bečvářová 222 hlasů – byla zvolena
Ing. Lenka Vinšová 145 hlasů – nebyla zvolena

Volby zástupců pedagogů do školské rady 2014

 1. Na pedagogické radě 30. října 2014 byla předána informace o vyhlášení voleb do školské rady – zástupců pedagogů. Informace obsahovala sdělení termínu a místo konání voleb, základní informace o účelu a činnosti školské rady a o plánovaném průběhu voleb. Dále zde byly informace o účelu zřízení školské rady převzaté ze školského zákona č. 561/2004 Sb. Obsahovala také výzvu k podání návrhů kandidátů. Volby byly vyhlášeny ředitelem školy dne 6. listopadu 2014 informací ve sborovně školy.
 2. Do stanoveného termínu byly podány dva návrhy na kandidáty do školské rady:
  • a) Mgr. Ondřej Buralt
  • b) Mgr. Jaroslav Umlauf
 3. Ředitel školy jmenoval tříčlenný přípravný výbor, který byl pověřen dohledem nad průběhem voleb:
  • a) Mgr. Jiří Hrbek
  • b) Mgr. Pavel Kotěšovský
  • c) Vlastimila Fremrová

Volby proběhly dne 5. 12. 2014 – 8. 12. 2014. Dostavilo se 31 z 33 pedagogů. V hlasovací urně bylo 31 hlasovacích lístků, z toho 1 neplatný.

Volební komise přepočítala hlasy s tímto výsledkem:

Mgr. Ondřej Buralt 27 hlasů – byl zvolen
Mgr. Jaroslav Umlauf 27 hlasů – byl zvolen

Ustavující schůze nové školské rady, kterou podle zákona svolává ředitel školy, se uskutečnila dne 4. března 2015.

Školská rada při Základní škole pod Svatou Horou, Příbram pracuje pro období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017 v tomto složení (aktualizováno na základě dovolby ze dne 27. 8. 2015, viz výše Zápis o dovolbě):

 • Bc. Radek Eliáš – předseda
 • Lada Bečvářová – členka školské rady
 • PaedDr. Tomáš Hlaváč – člen školské rady
 • Mgr. Vladimír Král – člen školské rady
 • Mgr. Jaroslav Umlauf – člen školské rady
 • Mgr. Pavel Kotěšovský – člen školské rady