Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy

Příprava na přijímací zkoušky žáků 9. tříd bude probíhat v úterý a ve čtvrtek dopoledne následovně:

Školní skupina tvořená žáky IX. A + 3 žáci z IX. B – v úterý a ve čtvrtek sraz před školní budovou v cca 8:00 hodin, organizovaný odchod do školní budovy s třídním učitelem v 8:15 hodin. Výuka dvou vyučovacích bloků (český jazyk a literatura, matematika) do 11:35 hodin. Následně organizovaný odchod ze školní budovy.

Školní skupina tvořená žáky IX. B – v úterý a ve čtvrtek sraz před školní budovou v cca 8:15 hodin, organizovaný odchod do školní budovy s třídním učitelem v 8:30 hodin. Výuka dvou vyučovacích bloků (český jazyk a literatura, matematika) do 11:50 hodin. Následně organizovaný odchod ze školní budovy.

Do nástupu žáků 1. stupně ZŠ (25. 5. 2020) nebude v provozu školní jídelna.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky

Při prvním vstupu do školy odevzdá žák třídnímu učiteli prohlášení týkající se:

 • seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Viz formulář Čestné prohlášení, seznámení se s rizikovými faktory

Povinnosti žáků účastnících se přípravy na přijímací zkoušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo vyhlášku č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Naše škola bude při hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 postupovat podle vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

 1. podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),
 2. podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
 3. podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu, pouze ve prospěch žáka),
 4. podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Neúčast žáků na prezenční výuce od 25. 5. 2020 nemá žádný negativní vliv na závěrečné hodnocení.

Vysvědčení z tohoto pololetí se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy.

(platný od 30. 4. 2020)
zdroj: MŠMT

MŠMT HARMONOGRAM UVOLŇOVÁNÍ

Harmonogram uvolnění škol a školských zařízení

Pondělí 11. května

 • Žáci 9. ročníků základních škol – výhradně pro účely přípravy na přijímací zkoušky na střední školy – maximálně 15 žáků ve skupině

Pondělí 25. května

 • Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin – max. 15 žáků ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin

Červen

 • Možnost realizace jednotných přijímacích a školních přijímacích zkoušek na střední školy
 • Realizace konzultací či občasných vzdělávacích aktivit v menších skupinách žáků na 2. stupních základních škol a školách středních, a to ve stěžejních předmětech a formou třídnických hodin

Informace k výuce žáků 9. ročníků

Žádáme zákonné zástupce žáků 9. tříd, aby oznámili třídním učitelům e-mailem nejpozději do středy 6. května do 10,00 hodin účast žáka na vzdělávání, které bude zaměřené výhradně pro účely přípravy na přijímací zkoušky a bude probíhat ve školní budově, abychom mohli vytvořit maximálně 15ti členné skupiny. Výuka bude probíhat v dopoledních hodinách podle upraveného rozvrhu hodin. Více informací na webových stránkách školy.

Informace k výuce na 1. stupni
v období od 25. 5. 2020

Žádáme zákonné zástupce žáků tříd 1. stupně, aby oznámili třídním učitelům e-mailem nejpozději do středy 20. května do 10,00 hodin účast žáka na vzdělávání od 25. 5. 2020.

Informace budeme průběžně aktualizovat.

Vzhledem k opatření, které vydalo MŠMT k organizaci zápisů dne 18. 3. 2020 pod č. j.: MSMT-12639/2020-1 budou zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 probíhat následovně:

> Zápisy se uskuteční BEZ osobní přítomnosti dětí a proběhne pouze formální část, tj.:

 • podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce (viz A) nebo
 • podání žádosti o odklad povinné školní docházky (viz  B) prostřednictvím zákonných zástupců
 • informace pro žáky, kteří mají nastoupit po odkladu (viz C)

> Období pro podání žádosti je od 1. 4. 2020 do 17. 4. 2020

> Podání žádosti je možné následujícími způsoby:

 1. Datovou schránkou školy – cmb46sx
 2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na skola@1zs-pb.cz
 3. Poštou – originál podepsaná žádost
 4. Osobním podáním – vzhledem k současné situaci pouze po předchozím telefonickém objednání, a to v době od 1. 4. 2020 do 17. 4. 2020 od 8:00 do 12:00 bez přítomnosti dětí

> Kritéria pro přijímání dětí do 1. ročníku pro školní rok 2020/21 (zde)


A – Podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce:

 • Zákonní zástupci v termínu podají žádost o přijetí k povinné školní docházce – ke stažení zde (interaktivní formulář .pdf – je potřeba ho stáhnout do PC a následně vyplnit )
 • Dle § 37, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) informuje škola zákonné zástupce o možnosti odkladu: Dle § 37, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon): Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
 • Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy po dobu nejméně 15 dnů. V seznamu nemohou být uvedena jména, uchazečům bude přiděleno registrační číslo, které bude po přijetí žádosti zákonným zástupcům sděleno prostřednictvím e-mailu, který uvedou v žádosti. JE PROTO NUTNÉ E-MAIL V ŽÁDOSTI UVÉST!!! (v případě, že zákonný zástupce nemá e-mail, uvede tel. číslo)
 1. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání nebude zasláno v písemné podobě
 2. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě

B – Podání žádosti o odklad povinné školní docházky:

 • Zákonní zástupci v termínu podají žádost o odklad povinné školní docházky – ke stažení zde (interaktivní formulář, .pdf – je potřeba ho stáhnout na PC a poté vyplnit)
 • Dle § 37, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) je třeba, aby zákonný zástupce k žádosti o odklad povinné školní docházky doložil:
 1. doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení
 2. doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Pozn.: vzhledem k současné situaci je možné, že si zákonní zástupci nestihnou vyřídit včas všechny potřebné dokumenty. V tom případě si v termínu podají žádost o odklad a v nejbližším možném termínu dokumenty dodají. Popřípadě viz Zpráva pedagogicko-psychologické poradny – již na webuZákonný zástupce může požádat PPP o zaslání posouzení datovou schránkou přímo škole, kde bude žádat o odklad povinné školní docházky. Žádost o zaslání doporučujícího posouzení k odkladu školní docházky adresují zákonní zástupci na adresu pribram@pppsk.cz. V žádosti je nutno uvést jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresa bydliště, adresa školy, kde proběhne zápis.Po otevření Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje budou přednostně vyřízeny zbývajících žádostí o posouzení školní zralosti.

 • Dle § 37, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon):
 1. Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. Na ZŠ pod Svatou Horou, Příbram nebude ve školním roce 2020/2021 otevřena přípravná třída.
 2. Více informací na: http://www.msmt.cz/file/40102/ – odstavec 5. a 6.
 • Rozhodnutí o povolení odkladu povinné školní docházky bude k vyzvednutí u ředitele školy do 30 dnů od přijetí přihlášky.

C – Informace pro žáky, kteří mají nastoupit po odkladu:

 • Vzhledem k situaci zákonní zástupci podají žádost o přijetí k základnímu vzdělávání bez ohledu na to, zda vloni dítě bylo u zápisu či nebylo – ke stažení zde (interaktivní formulář, .pdf – je potřeba ho stáhnout do PC a následně vyplnit)
 • Pokud byl odklad vyřízen na jiné než na naší škole, je třeba k žádosti připojit ještě kopii rozhodnutí o odkladu

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Pokud ředitel školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kritéria, netýká se kritéria č. 1, bude nepřijatým dětem v součinnosti s OŠKS MěÚ Příbram nabídnuto plnění povinné školní docházky v jiné škole. 

Upozorňujeme, že pořadí u zápisu nemá žádný vliv na přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na ZŠ pod Svatou Horou, Příbram.

Škola přijímá:

 1.       přednostně děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti školy
 2.       následně sourozence žáků školy z nespádových oblastí
 3.       pak ostatní děti z nespádových oblastí školy

Desatero pro rodiče

Deset dobrých rad jak připravit dítě k nástupu do školy

Spádová oblast Základní školy pod Svatou Horou, Příbram

Přílohou žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání u nespádových dětí je prostá kopie rodného listu dítěte.

http://pribram.eu/files/post/102181/%2812%29%20Vyhlaska%20-%20skolsky%20obvod-anonymizace.pdf

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 17. dubna 2020.

Počet přijímaných dětí k plnění povinné školní docházky

V souladu s ustanovením § 46 zákona č. 561/2004 Sb. a § 3a odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb. stanoví ředitel školy nejvyšší možný počet žáků, které je možné přijmout k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021, a to 58 (dvě třídy). Takto stanovený počet přijímaných žáků vyplývá z omezení, které pro počet vzdělávaných žáků stanoví § 23 zákona č. 561/2004 Sb., § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb.

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Upřednostnit, pokud je to možné, podání žádosti o přijetí bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.

 1. do datové schránky školy cmb46sx
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na skola@1zs-pb.cz
 3. poštou na adresu Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, Balbínova 328, Příbram II, 261 01
 4. osobním podáním v uzavřené obálce po telefonické domluvě na 318 401 151
Doklady můžete podepsat ručně a následně naskenovat, vyfotit nebo je můžete podepsat elektronicky (digitální podpis). Nevyžadujeme ověření podpisu na úřadě.
Abychom s Vámi mohli komunikovat a celé správní řízení řádně dokončit, je nezbytné, aby v žádostech byly čitelně uvedeny kontaktní emailové adresy a funkční telefonní kontakty.

Na Váš email Vám bude zasláno potvrzení o přijetí žádosti spolu s registračním číslem, pod kterým je založen spis na Vaše dítě ve škole.

Vydání rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce

 • Na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí
 • Rozhodnutí vydává ředitel školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení
 • Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen na vedení školy
 • Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis
 • Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení

Odklad povinné školní docházky

Všichni rodiče mají možnost zažádat o odklad povinné školní docházky o jeden rok. K žádosti je zapotřebí doložit doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP) a doporučení odborného lékaře, klinického psychologa. Vzhledem k současné situaci a obtížnosti vystavování doporučení budou Žádosti o odklad bez dodaných doporučení řešeny v přerušeném správním řízení.

Zpráva pedagogicko-psychologické poradny

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje je od pondělí 16. 3. 2020 UZAVŘENA na všech svých pracovištích na dobu neurčitou. Jakékoliv změny týkajících se provozu PPP SK budou zveřejněny na webových stránkách www.pppstredoceska.cz
Zákonný zástupce může požádat PPP o zaslání posouzení datovou schránkou přímo škole, kde bude žádat o odklad povinné školní docházky.

Žádost o zaslání doporučujícího posouzení k odkladu školní docházky adresují zákonní zástupci na adresu pribram@pppsk.cz. V žádosti je nutno uvést jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresa bydliště, adresa školy, kde proběhne zápis.

Po otevření Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje budou přednostně vyřízeny zbývajících žádostí o posouzení školní zralosti.

Další informace a podrobnosti k zápisu včetně formulářů k vyplnění – žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání / žádost o odklad povinné školní docházky zveřejníme na webových stránkách během pondělí 30. 3. 2020.

Pokud stále tápete, kde sehnat materiály, které by Vám mohly pomoci během domácí výuky, pak Vám nabízíme další cestu. Přímo v aplikaci Bakaláři jsou dostupné nejrůznější zdroje pro výuku.

Přihlašte se do aplikace Bakaláři přes odkaz uvedený na našich stránkách a postupujte dle přiloženého obrázku.

1/ V levém sloupci v menu rozklikněte položku Výuka – rozbalí se podmenu.

2/ Klikněte na hězdičkou označenou položku Výukové zdroje. Načte se Vám stránka s vyhledávacím políčkem a rolovací nabídkou, ve které můžete zvolit předmět, který Vás zajímá a do vyhledávacího pole zadat klíčové slovo, ke kterému byste rádi našli vhodné materiály. Nejste-li si jisti, co hledáte, postupujte dle dalších kroků tohoto návodu.

3/ V pravé části obrazovky přepněte přepínač filtru zdrojů z položky Vyhledávání na Strom. Uprostřed obrazovky se Vám nabídne rozbalovací menu s předměty.

4/ Zvolte předmět, který Vás zajímá.

5/ Vlevo se Vám zobrazí témata související s daným předmětem.

Poté, co zvolíte vybrané téma, vylistují se Vám v hlavní části obrazovky zdroje, ze kterým můžete čerpat.

vyukové zdroje

Pokud přistupujete do aplikace Bakaláři z mobilu, klikněte po přihlášení na fialovou ikonku Výuka. Vylistuje se Vám rovnou stránka s tématy k Českému jazyku. Pokud budete chtít jiný předmět, stačí ťuknout na modré pole, které se rozbalí do menu s dalšími položkami (viz přiložený obrázek).

výukové zdroje popis

Další doporučené zdroje

https://sites.google.com/a/zssazava.cz/dumy—zs-sazava/dum/6—9-rocnik/obcanska-vychova

http://www.fyzikaonline.cz/

https://www.e-fyzika.cz/

https://fyzika-marsovska.webnode.cz/zapisy-do-sesitu/a9-rocnik/svetelne-jevy/

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření, které v článku III. doporučuje zaměstnavatelům:

 • využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,
 • podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě
 • omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,

se nebudou konat osobní konzultace ve čtvrtek 19. 3. 2020.

Veškerou komunikaci s vyučujícími řešte elektronickou poštou.

Zákonným zástupcům žáků jsou prostřednictvím programu Bakaláři zasílány studijní materiály.

Další možnosti procvičování učiva naleznete na následujících odkazech:

 1. UčíTelka – https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/
 2. Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut. – https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp
 3. Matematiku pro 1. – 9. ročník základních škol v hravé formě nabízí Matika.in – https://www.matika.in/cs/
 4. Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na Onlinecvičení.cz – https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
 5. Pro žáky prvního stupně základních škol skvěle využijete portál Školákov.eu – https://skolakov.eu/
 6. Nakladatelství Fraus díky vládnímu opatření zpřístupňuje zdarma všechny své elektronické učebnice pro základní i střední školy – https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma
 7. Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA kvůli uzavření škol také volně zpřístupnilo své interaktivní učebnice (obsahují materiály pro první i druhý stupeň) – https://www.nns.cz
 8. Online procvičování pro žáky základních škol, ale i pro maturanty nabízí Škola s nadhledem – https://www.skolasnadhledem.cz/
 9. Přípravné online kurzy na Přijímací zkoušky na SŠ ZDARMA. Kurzy jsou dostupné na https://www.edufix.cz/prijimacky-nanecisto/ctyrlete-obory. Technicky to lze provést přes slevový kupón se 100% slevou – PRIJIMACKY2020, který student vyplní před výběrem platby.
 10. https://khanovaskola.cz/ Učte se a procvičujte na české Khan academy. Kromě videí tam také najdete cvičení, personalizovanou výuku, nástroje pro učitele a mnoho dalšího! Nebo si stáhněte mobilní aplikaci pro Android nebo iOS.
 11. https://www.umimeto.org/
 12. http://ucebnice.online/
 13. Interaktivní online kurz Buď safe online – Témata kurzu se zabývají – seznamováním na internetu, vyhrožováním, odhalováním falešných profilů nebo prevencí kyberšikany. Za první týden od premiéry filmu V síti prošlo kurzem na www.budsafeonline.cz více než 10 tisíc dětí, především žáci 2. stupně základních škol. Žáci si mohou kurz projít samostatně na počítačích či mobilních telefonech v pohodlí domova. Desatero bezpečného chování na internetu . Videa obsahují klíčová sdělení a prostřihy z dětské verze filmu V síti: Za školou pro žáky od 12 let. Podklady pro výuku vznikly ze společné iniciativy osvětové kampaně k filmu V síti, ve spolupráci s tvůrci dokumentu, projektem E-Bezpečí, influencerem Jirkou Králem a generálním partnerem osvětové kampaně, společností Avast, který stojí za projektem Buď safe online. Veškeré materiály jsou k dispozici zdarma. Věříme, že zaslané zdroje budou Vám i Vašim žákům užitečné.
  Děkujeme, že společně s námi učíte děti, jak být safe online!
NEPŘEHLÉDNĚTE!

Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
přijme

UČITELE, UČITELKU
- 2. stupeň se zaměřením na ČJ, AJ, Fy, D, Hv

Životopis zašlete v případě zájmu na mail: skola@1zs-pb.cz.

Více informací
na tel.: 318 401 151.
Inkluze 2. etapa

Šablony pro ZŠ

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

banner

certifikat

PARTNERSKÁ ŠKOLA ČVS

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

AKTIVNÍ ŠKOLA - certifikát

Základní certifikát společnosti Scio

certifikát - škola vstřícná rodičům

certifikát

PODĚKOVÁNÍ

Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt OP VK 1.1

Projekt OP VK 1.3

SIDUS - certifikát