Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy

Je testování povinné?

Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.

Co se stane, když dítě do školy nepošlu?

Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání podle zákona. Je ovšem vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin online, využití individuální konzultace.

Zvládne se mé dítě testovat samo?

Vybrané testy jsou pro odběr velmi jednoduché, jde o takové „pošťourání“ v nose. U testování bude ovšem vždycky někdo, kdo dětem všechno vysvětlí a pomůže jim, pokud to budou potřebovat.

V případě testování dětí a mladších žáků nebo individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Kdy se bude ve škole testovat?

Každé pondělí a čtvrtek průběžně a bezprostředně od příchodu žáka do školy. Testovat se bude v kmenových třídách.

Už jsme doma Covid měli. Je test nezbytný?

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. 

Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Kdy a jak často se ve školách testuje?

Testování dětí, žáků a studentů se provádí v určený den na začátku vyučovacího dne před zahájením výuky a bude se konat pravidelně 2x týdně podle rozvrhu, který si určí daná škola, s odstupem minimálně dvou a maximálně tří dnů školního týdne.

V případě, že si škola sama zajistí neinvazivní RT-PCR testy, je možné testovat frekvencí 1x za týden.

Co když nestihneme testování na začátku vyučování?

Pokud dítě, žák či student nebude přítomný při testování na začátku vyučování a dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Dítě má pozitivní test. Co bude dál?

V případě, že se jedná o nezletilé, škola vás kontaktuje, abyste si pro dítě přišli, nebo pokud je taková dohoda, může starší žák opustit školu sám. Zákonný zástupce žáka, zletilý žák/student následně kontaktuje praktického lékaře a požádá o vystavení e-žádanky na provedení konfirmačního testu ve zdravotnickém zařízení. Pokud se potvrdí, že je dítě, žák nebo student pozitivní, bude následně v domácí izolaci.

Co když má pozitivní test někdo jiný v rámci třídy?

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, všechny děti, žáci a studenti, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu při vyučování (včetně školní družiny) během některého z předchozích 2 dnů, musí opustit školu nebo čekat na vyzvednutí zákonným zástupcem spolu s ostatními spolužáky.

V případě výskytu pozitivního AG testu skupina takto identifikovaných kontaktů čeká na informaci o potvrzení pozitivně testovaného konfirmačním RT-PCR testem.
Pokud škola testuje RT-PCR, tak se konfirmace RT-PCR již neprovádí.

V případě pozitivního RT-PCR testu poskytnutého školou nebo pokud konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, předá škola informace o takto identifikovaných kontaktech příslušné KHS, která nařídí daným skupinám a kontaktům karanténu (do nařízení karantény je doporučeno nestýkat se s dalšími osobami a omezit pohyb na veřejnosti).

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u původně pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje všechny původně indikované kontakty. Všechny dotyčné osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků

INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO K TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Do škol se vrátí 1. stupeň základních škol. Učit se bude v rotační výuce (střídat se budou celé třídy po týdnech) takto:

 • od  pondělí 12. 4. 2021 (každý lichý týden) třídy – 1. A, B / 3. A, B / 4.  A, B, C. V sudém týdnu distanční výuka.
 • od pondělí 19. 4. 2021 (každý sudý týden) třídy – 2. A, B, C  / 5. A, B, C. V lichém týdnu, počínaje 12. 4., distanční výuka.

Žáci 2. stupně pokračují v distanční výuce.

Po ukončení nouzového stavu již nebude naše škola spádovou školou pro děti pracovníků IZS.  V době distanční výuky však bude nadále škola poskytovat službu pro děti zaměstnanců vybraných profesí (zdravotnický personál, Policie ČR, pedagogové zajišťující prezenční vzdělávání, …), ale pouze pro žáky 1. stupně naší školy.

Režim dne

Ranní družina od 6,30 hodin a po výuce až do 16,30 hodin odpolední školní družina.

Příchod do školy průběžně do 7,50 hodin z důvodu nemíchání se žáků různých tříd.

Výuka od 7,55 hodin.

Ranní družina v kmenových třídách, výuka v kmenových třídách.

Výuka dle standardního rozvrhu hodin bez zpěvu a sportovních činností při vzdělávání.

Stravování ve školní jídelně bude v provozu.

Provoz ŠD v běžném režimu – realizováno v kmenových třídách v homogenních skupinách, zajišťují vychovatelky ŠD.

Podmínky docházky

Povinné jsou chirurgické roušky.

Žáci se budou testovat neinvazivními antigenními testy dvakrát týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Pokud bude antigenní test pozitivní v pondělí, půjde žák na konfirmační PCR test a nebude docházet do školy. Pokud bude pozitivní ve čtvrtek, tak celá třída počká mimo prezenční výuku na potvrzovací PCR test pozitivního žáka. Pokud se nákaza potvrdí, bude se tím zabývat hygiena.

Žáci, kteří prokazatelně doloží potvrzení o onemocnění COVID-19 a neuplynulo od prvního RT-PCR  pozitivního testu více než 90 dní, nemusí být testováni. Tuto skutečnost však musí doložit škole např. – potvrzení od lékaře, zpráva z laboratoře, … Pokud toto škole nedoloží, žák se účastní testování podle harmonogramu školy.

Negativním testem se musí prokázat také účastníci přijímacích zkoušek.

Možné jsou individuální konzultace ve formátu jeden žák, jeden učitel či skupinové konzultace pro žáky 2. stupně ohrožené školním neúspěchem, či žáků devátých tříd maximálně ve skupině 6 žáků.

Školní jídelna

Stravování žáků, kteří se budou učit ve škole – duben 2021.

Škola:

Žáci 1. tříd, 3. tříd a 4. tříd mají přihlášené obědy od 12. 4. – 16. 4. 2021 a od 26. 4. – 30. 4. 2021.

Žáci 2. tříd a 5. tříd budou mít přihlášené obědy od 19. 4. – 23. 4. 2021.

Rodiče:

Zrušte dětem obědy, pokud nechcete, aby se vaše dítě v těchto dnech stravovalo.

Stravování dětí, které se budou učit doma – duben 2021.

Škola:

Pro všechny děti, které se budou učit doma (1. – 9. třídy, gymnázium), bude otevřené výdajové okénko pro výdej obědů do jednorázových jídlonosičů, nebo do vlastních jídlonosičů formou výdeje výměnou prázdné za plné.

Rodiče:

Přihlaste dětem obědy, pokud chcete, aby se vaše dítě v těchto dnech stravovalo. Výdej obědů od 12,30 hod. do 13,00 hod. Místo pro výdej obědů – rampa školní jídelny.

Odhlašování obědů, přihlašování obědů, informace:

www.strava.cz , telefon 318401153, mail: marie.zachova@1zs-pb.cz

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci přijala Vláda ČR dne 26. února 2021 krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje v období od 1. 3. do 21. 3. 2021 (prodlouženo do 11. 4. 2021 – viz příloha) osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základní školy ve škole.

Výuka žáků prvních a druhých tříd bude probíhat v aplikaci Google meet (online hodiny) a Google Classroom dle pokynů třídních učitelek.

Ostatní ročníky pokračují v online výuce.

Školní jídelna bude také uzavřena, obědy všem dětem budou odhlášeny.

V provozu je vrátnice školy pro vyzvedávání a odevzdávání potřebných materiálů. 

Na individuální konzultace mohou žáci nadále docházet, ale jen po předchozí domluvě s vyučujícím, dle pravidel nařízených opatření.

Přítomnost cizích osob v prostorách školy je zakázána a nebude umožněn vstup do budovy školy.

Škola poskytuje službu dle NV č. 1378 (spádová škola pro děti zdravotnického personálu, Policie ČR, …).

Mgr. Roman Behún, ředitel školy

Příloha:

Jak jsme vás již informovali (viz tato zpráva), podobně jako minulý rok i letos budou probíhat zápisy do 1. tříd online, a to prostřednictvím aplikace Zápisy Online. Registrace do aplikace bude možná od 1. 4. 2021 00:00 do 16. 4. 2021 23:59. Jak na to, popisuje přiložené video.

ZÁPISY DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Žádost o zápis / odklad vytiskněte, podepište a doručte do školy jedním z těchto způsobů:

 1. do datové schránky školy cmb46sx
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na skola@1zs-pb.cz
 3. poštou na adresu Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, Balbínova 328, Příbram II, 261 01
 4. osobním podáním v uzavřené obálce po telefonické domluvě na 318 401 151

Součástí žádosti o přijetí je kopie rodného listu dítěte. Stačí prostá kopie či sken (v případě elektronického podání).

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků, 

žádáme Vás, abyste si před zahájením zápisu do 1. tříd pečlivě prostudovali přiložené informace. Informace ohledně zápisů pro školní rok 2021/2022 budeme průběžně aktualizovat a doplňovat.

MŠMT v souvislosti s mimořádnými opatřeními MZ ČR a rozhodnutí vlády ČR vydalo opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce.

Dle tohoto opatření bude letošní zápis probíhat bez účasti dětí a minimální účasti zákonných zástupců tzn., že proběhne pouze formální část zápisů.

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínech 1. 4. – 16. 4. 2021.

Předpokládaný termín zveřejnění rozhodnutí o přijetí bude do 30. 4. 2021. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě, proti tomuto rozhodnutí se můžete do 15 dnů od vydání rozhodnutí odvolat. Seznam přijatých žáků bude pod registračním číslem vyvěšen do 30. 4. 2021 na vývěsce u vchodu do školy a na webových stránkách školy.

Kritéria základní školy k přijímání dětí k plnění povinnosti školní docházky a základního vzdělávání

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v § 36, 37 a 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle § 165 školského zákona.

Pro školní rok 2021/2022 škola může přijmout maximálně 75 žáků do tří prvních tříd.

Ředitel Základní školy pod Svatou Horou, Příbram Mgr. Roman Behún stanovuje kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2021/2022:

 1. přednostně děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti školy
 2. následně sourozenci žáků školy z nespádových oblastí
 3. pak ostatní děti z nespádových oblastí školy

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků (kritéria č. 2 a následně kritéria č. 3), bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování proběhne za účasti ředitele ZŠ, zástupce zřizovatele a zástupce pedagogů. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vystaven písemný záznam, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

Spádová oblast Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Školský obvod (.pdf)

Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době stanovené zákonem lze postihnout jako přestupek podle zákona č. 561/2004 Sb. /školský zákon/ § 182a.

 • zápis je povinný pro děti, které k 31. 8. 2021 dovrší šesti let věku
 • Cizinci doplní svoji žádost o kopii dokladu místa pobytu, kopii pasu dítěte a zákonného zástupce a místopřísežným prohlášením o pravdivosti údajů. (U cizinců se za doklad pobytu považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu), pas.

Podání žádosti o přijetí / žádosti o odklad povinné školní docházky

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání žádosti učinit písemně anebo v elektronické podobě.

 1. Zákonný zástupce dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí s odkladem školní docházky v loňském školním roce musí ze zákona 561/2004 Sb., Školský zákon, v ředitelem školy stanovené lhůtě, od 1. 4. do 16. 4. podat škole žádost o zápis dítěte ke školní docházce.
  Zároveň s žádostí je třeba doručit kopii rodného listu žáka. Stačí prostá kopie či sken.
 • Pokud bude zákonný zástupce dítěte chtít odklad školní docházky pro školní rok 2021/2022, musí podat žádost o odklad doplněnou o příslušná doporučení k tomu nutná (doporučení pedagogicko-psychologické poradny a ošetřujícího lékaře dítěte). V případě chybějícího dokladu – doporučení od dětského lékaře a pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra se správní řízení v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského pedagogického zařízení a lékaře.

Od 1. 4. 2021 do 16. 4. 2021 bude možné vstoupit do aplikace Zápisy on-line. Tato bude zpřístupněna na webových stránkách školy. V ní bude možné zadat údaje do žádosti o přijetí případně do žádosti o odklad. Bude vám vygenerována v PDF předvyplněná přihláška / žádost o odklad, tyto formuláře můžete doplnit o další údaje, opíšete si registrační číslo, tuto žádost/žádosti si vytisknete, podepíšete a poté doručíte do školy následovně:

 • prostřednictvím datové schránky školy cmb46sx
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail) na skola@1zs-pb.cz
 • zasláním originálu žádosti poštou
 • osobním dodáním do poštovní schránky školy vlevo u hlavního vchodu do školy Balbínova 328 (za dodržení příslušných epidemiologických opatření).
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné k přihlášce přiložit oprávnění dítě zastupovat
 • Nemáte-li možnost připojení k internetu nebo tisku žádosti, můžete si vyzvednout prázdné tiskopisy na vrátnici školy, nebo po telefonické domluvě na tel. čísle 318 401 151 je možné je obdržet v kanceláři školy (od 1. 4. 2021). Po vyplnění vhodíte formulář společně s kopií rodného listu dítěte do schránky. Registrační číslo přidělí škola a zašle na Vámi uvedený e-mail.
 • Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné jej do pěti dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů (dostavit se do školy k podepsání žádosti). Čas přijetí žádosti během oznámené doby zápisu není rozhodující pro rozhodnutí o přijetí.
 • Součástí žádostí o přijetí je kopie rodného listu žáka. Stačí prostá kopie či sken (v případě elektronického podání).

Žádost o odklad povinné školní docházky

K žádosti o odklad je nutné předložit dvě doporučení:

1. školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

2. dětského lékaře nebo klinického psychologa

V případě chybějícího dokladu – doporučení od dětského lékaře a pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra se správní řízení v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského pedagogického zařízení a lékaře.

K žádosti o předčasný nástup do školy je nutné předložit:

– posouzení školského poradenského zařízení (PPP).

Svým podpisem na přihlášce potvrzuji, že jsem byl (a) poučen (a) o tom, že touto žádostí je ve smyslu § 44, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci.

Dále jsem byl (a) poučen (a) o tom, že

– dle § 36 odst. 3 správního řádu musí být účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Této možnosti můžete využít ve dnech 18. 4. a 19. 4. 2021 od 8.00 do 12.00 hodin v budově Základní školy pod Svatou Horou, Příbram, v ulici Balbínova 328, v kanceláři školy. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s § 72 správního řádu řádně oznámeno.

– dle § 36 odst. 4 správního řádu účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti, což je doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a z něhož je patrná i podoba.
– dle § 38 odst. 1 mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu.

Informace dle článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) o zpracování osobních údajů je na webových stránkách školy.

Desatero vydané MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

 • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021
 • pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021

2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

 • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021
 • pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

 • pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021

2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

 • pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.

Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy.

Opět se nám podařilo zkvalitnit prostředí žáků ke vzdělávání. Do třídy 7.B byly instalovány nové skříně na pomůcky žáků a byl vyměněn školní nábytek ve třídě 9.C.

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Zápisy Online
TESTUJEME SE…
PŘIJMEME
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
přijme

UČITELE, UČITELKU
- 2. stupeň se zaměřením na ČJ, AJ, Fy, D, Hv

Životopis zašlete v případě zájmu na mail: skola@1zs-pb.cz.

Více informací
na tel.: 318 401 151.
SPOLU TO DÁME!
Leták 1. stupeň
Leták 2. stupeň
PRŮVODCE
Studentův průvodce distanční výukou
Inkluze 2. etapa

Šablony pro ZŠ

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

banner

certifikat

PARTNERSKÁ ŠKOLA ČVS

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

AKTIVNÍ ŠKOLA - certifikát

Základní certifikát společnosti Scio

certifikát - škola vstřícná rodičům

certifikát

PODĚKOVÁNÍ

Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt OP VK 1.1

Projekt OP VK 1.3

SIDUS - certifikát