Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy

Přinášíme Vám podrobnosti o zápisu dětí do 1. tříd pro školní rok 2017/2018…

Ze školského zákona – Zákon č.561/2004 Sb. – vybíráme jen to nejdůležitější:

§36 – Plnění povinnosti školní docházky
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. (Pozn. Dny zápisu stanoví ředitel školy – viz dále).
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.

§37 – Odklad povinné školní docházky
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce v době zápisu k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

§46 – Organizace základního vzdělávání
Místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu s §36, a oznámí to způsobem v místě obvyklým.

§165
Ředitel rozhoduje v oblasti státní správy o přijetí k základnímu vzdělávání
Zápis tedy probíhá jako správní řízení (Zákon č.500/2004Sb., správní řád v platném znění).

Zápis do školy by měl být pro Vás, ale především pro Vaše dítě, příjemnou záležitostí, na kterou budete rádi vzpomínat.
Pokud jste se rozhodli přihlásit své dítě do naší školy,
pak musíte přijít k zápisu

6. dubna 2017 od 13 hodin do 18 hodin,
nebo
7. dubna 2017 od 13 hodin do 16 hodin.

K ZÁPISU SI PŘINESTE RODNÝ LIST DÍTĚTE A PLATNÝ PRŮKAZ TOTOŽNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE.

Kritéria pro přijetí žáků do prvních tříd ZŠ

Škola přijímá žáky v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Postup při zápisu k povinné školní docházce:

Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části a motivační části

  • Formální část – zákonný zástupce dítěte požádá o zápis – pan ředitel, popř. pan zástupce Vašemu dítěti přidělí evidenční číslo, pod kterým bude uvedeno na seznamu přijatých dětí do naší školy
  • Údaji z rodného listu dítěte a platného průkazu totožnosti zákonného zástupce dítěte bude vyplněna žádost o přijetí a zápisový list
  • Pak proběhne s Vaším souhlasem motivační část – rozhovor s dítětem (nejvýše 20 minut) – škola v průběhu zápisu nezjišťuje dosaženou úroveň rozvoje ve všech vzdělávacích oblastech stanovených RVP PV, nýbrž volí schopnosti a dovednosti, jejichž úroveň rozvoje lze v průběhu zápisu orientačně posoudit – Vaše dítě ukáže paní učitelce, co všechno umí. Nejedná se o žádné přijímací zkoušky! Dítě nijak nestresujte! Je zbytečné, aby se bálo, že něco pokazí.
  • Zákonný zástupce dítěte může být přítomen i motivační části zápisu

Počet přijímaných dětí k plnění povinné školní docházky

V souladu s ustanovením § 46 zákona č. 561/2004 Sb. a § 3a odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb. stanoví ředitel školy nejvyšší možný počet žáků, které je možné přijmout k základnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 při zápisu vyhlášeného na den 6. a 7. dubna 2017, a to 79. Takto stanovený počet přijímaných žáků vyplývá z omezení, které pro počet vzdělávaných žáků stanoví § 23 zákona č. 561/2004 Sb., § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb.

Pokud ředitel školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kritéria, netýká se kritéria č. 1, bude nepřijatým dětem v součinnosti s OŠKS MěÚ Příbram nabídnuto plnění povinné školní docházky v jiné škole. Upozorňujeme, že pořadí u zápisu nemá žádný vliv na přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na ZŠ pod Svatou Horou, Příbram.

Škola přijímá:

  1. přednostně děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti školy
  2. následně sourozence žáků školy z nespádových oblastí
  3. pak ostatní děti z nespádových oblastí školy

Postup při přijetí žáka se zdravotním postižením z nespádové oblasti, kterému SPC doporučí asistenta pedagoga:

Škola přijme dítě, jestliže může zajistit kvalitní integraci. Z tohoto důvodu musí zákonný zástupce kontaktovat školu před zahájením školní docházky s minimálně ročním předstihem.

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn do 30 dnů
na nástěnce školy a webových stránkách
pod přiděleným evidenčním číslem.

Desatero pro rodiče

Deset dobrých rad jak připravit dítě k nástupu do školy. Desatero pro rodiče.

SPÁDOVÁ OBLAST ZÁKLADNÍ ŠKOLY POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM

Informace k odkladu povinné školní docházky

Vážení rodiče, pokud budete v době zápisu žádat o odklad povinné školní docházky pro Vaše dítě, bude vhodné, abyste již k zápisu donesli posudky odborného lékaře a pedagogicko-psychologické poradny (viz níže citace zákona).

Vyšetření dítěte si prosím objednejte neprodleně, neboť poradny mají dlouhé objednací doby.

Ředitel školy nemůže bez dodaných posudků rozhodnout o odkladu.

Pokud nebudete mít rozhodnutí o odkladu, tak Vám Vaše dítě nepřijmou do mateřské školy a ani jej nemůžete zapsat do přípravné třídy.

Citace zákona:

Zákon č.561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) §37 odst. 1) Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Informace k přijetí nešestiletého dítěte k povinné školní docházce

Zákon č.561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) §36 odst. 3)

Citace zákona:

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

ZÁPIS ONLINE
PŘIJMEME
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
přijme

UČITELE, UČITELKU
- 2. stupeň se zaměřením na ČJ, AJ, Fy, D, Hv

Životopis zašlete v případě zájmu na mail: skola@1zs-pb.cz.

Více informací
na tel.: 318 401 151.
Leták 2. stupeň
Doučování žáků škol

Šablony III

Inkluze 2. etapa

Šablony pro ZŠ

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

banner

certifikat

PARTNERSKÁ ŠKOLA ČVS

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

AKTIVNÍ ŠKOLA - certifikát

Základní certifikát společnosti Scio

certifikát - škola vstřícná rodičům

certifikát

PODĚKOVÁNÍ

Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt OP VK 1.1

Projekt OP VK 1.3

SIDUS - certifikát