Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy

Vzhledem k opatření, které vydalo MŠMT k organizaci zápisů dne 18. 3. 2020 pod č. j.: MSMT-12639/2020-1 budou zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 probíhat následovně:

> Zápisy se uskuteční BEZ osobní přítomnosti dětí a proběhne pouze formální část, tj.:

 • podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce (viz A) nebo
 • podání žádosti o odklad povinné školní docházky (viz  B) prostřednictvím zákonných zástupců
 • informace pro žáky, kteří mají nastoupit po odkladu (viz C)

> Období pro podání žádosti je od 1. 4. 2020 do 17. 4. 2020

> Podání žádosti je možné následujícími způsoby:

 1. Datovou schránkou školy – cmb46sx
 2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na skola@1zs-pb.cz
 3. Poštou – originál podepsaná žádost
 4. Osobním podáním – vzhledem k současné situaci pouze po předchozím telefonickém objednání, a to v době od 1. 4. 2020 do 17. 4. 2020 od 8:00 do 12:00 bez přítomnosti dětí

> Kritéria pro přijímání dětí do 1. ročníku pro školní rok 2020/21 (zde)


A – Podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce:

 • Zákonní zástupci v termínu podají žádost o přijetí k povinné školní docházce – ke stažení zde (interaktivní formulář .pdf – je potřeba ho stáhnout do PC a následně vyplnit )
 • Dle § 37, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) informuje škola zákonné zástupce o možnosti odkladu: Dle § 37, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon): Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
 • Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy po dobu nejméně 15 dnů. V seznamu nemohou být uvedena jména, uchazečům bude přiděleno registrační číslo, které bude po přijetí žádosti zákonným zástupcům sděleno prostřednictvím e-mailu, který uvedou v žádosti. JE PROTO NUTNÉ E-MAIL V ŽÁDOSTI UVÉST!!! (v případě, že zákonný zástupce nemá e-mail, uvede tel. číslo)
 1. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání nebude zasláno v písemné podobě
 2. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě

B – Podání žádosti o odklad povinné školní docházky:

 • Zákonní zástupci v termínu podají žádost o odklad povinné školní docházky – ke stažení zde (interaktivní formulář, .pdf – je potřeba ho stáhnout na PC a poté vyplnit)
 • Dle § 37, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) je třeba, aby zákonný zástupce k žádosti o odklad povinné školní docházky doložil:
 1. doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení
 2. doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Pozn.: vzhledem k současné situaci je možné, že si zákonní zástupci nestihnou vyřídit včas všechny potřebné dokumenty. V tom případě si v termínu podají žádost o odklad a v nejbližším možném termínu dokumenty dodají. Popřípadě viz Zpráva pedagogicko-psychologické poradny – již na webuZákonný zástupce může požádat PPP o zaslání posouzení datovou schránkou přímo škole, kde bude žádat o odklad povinné školní docházky. Žádost o zaslání doporučujícího posouzení k odkladu školní docházky adresují zákonní zástupci na adresu pribram@pppsk.cz. V žádosti je nutno uvést jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresa bydliště, adresa školy, kde proběhne zápis.Po otevření Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje budou přednostně vyřízeny zbývajících žádostí o posouzení školní zralosti.

 • Dle § 37, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon):
 1. Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. Na ZŠ pod Svatou Horou, Příbram nebude ve školním roce 2020/2021 otevřena přípravná třída.
 2. Více informací na: http://www.msmt.cz/file/40102/ – odstavec 5. a 6.
 • Rozhodnutí o povolení odkladu povinné školní docházky bude k vyzvednutí u ředitele školy do 30 dnů od přijetí přihlášky.

C – Informace pro žáky, kteří mají nastoupit po odkladu:

 • Vzhledem k situaci zákonní zástupci podají žádost o přijetí k základnímu vzdělávání bez ohledu na to, zda vloni dítě bylo u zápisu či nebylo – ke stažení zde (interaktivní formulář, .pdf – je potřeba ho stáhnout do PC a následně vyplnit)
 • Pokud byl odklad vyřízen na jiné než na naší škole, je třeba k žádosti připojit ještě kopii rozhodnutí o odkladu

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Pokud ředitel školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kritéria, netýká se kritéria č. 1, bude nepřijatým dětem v součinnosti s OŠKS MěÚ Příbram nabídnuto plnění povinné školní docházky v jiné škole. 

Upozorňujeme, že pořadí u zápisu nemá žádný vliv na přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na ZŠ pod Svatou Horou, Příbram.

Škola přijímá:

 1.       přednostně děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti školy
 2.       následně sourozence žáků školy z nespádových oblastí
 3.       pak ostatní děti z nespádových oblastí školy

Desatero pro rodiče

Deset dobrých rad jak připravit dítě k nástupu do školy

Spádová oblast Základní školy pod Svatou Horou, Příbram

Přílohou žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání u nespádových dětí je prostá kopie rodného listu dítěte.

http://pribram.eu/files/post/102181/%2812%29%20Vyhlaska%20-%20skolsky%20obvod-anonymizace.pdf

ZÁPIS ONLINE
PŘIJMEME
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
přijme

UČITELE, UČITELKU
- 2. stupeň se zaměřením na ČJ, AJ, Fy, D, Hv

Životopis zašlete v případě zájmu na mail: skola@1zs-pb.cz.

Více informací
na tel.: 318 401 151.
Leták 2. stupeň
Doučování žáků škol

Šablony III

Inkluze 2. etapa

Šablony pro ZŠ

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

banner

certifikat

PARTNERSKÁ ŠKOLA ČVS

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

AKTIVNÍ ŠKOLA - certifikát

Základní certifikát společnosti Scio

certifikát - škola vstřícná rodičům

certifikát

PODĚKOVÁNÍ

Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt OP VK 1.1

Projekt OP VK 1.3

SIDUS - certifikát