Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků, 

žádáme Vás, abyste si před zahájením zápisu do 1. tříd pečlivě prostudovali přiložené informace. Informace ohledně zápisů pro školní rok 2021/2022 budeme průběžně aktualizovat a doplňovat.

MŠMT v souvislosti s mimořádnými opatřeními MZ ČR a rozhodnutí vlády ČR vydalo opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce.

Dle tohoto opatření bude letošní zápis probíhat bez účasti dětí a minimální účasti zákonných zástupců tzn., že proběhne pouze formální část zápisů.

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínech 1. 4. – 16. 4. 2021.

Předpokládaný termín zveřejnění rozhodnutí o přijetí bude do 30. 4. 2021. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě, proti tomuto rozhodnutí se můžete do 15 dnů od vydání rozhodnutí odvolat. Seznam přijatých žáků bude pod registračním číslem vyvěšen do 30. 4. 2021 na vývěsce u vchodu do školy a na webových stránkách školy.

Kritéria základní školy k přijímání dětí k plnění povinnosti školní docházky a základního vzdělávání

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v § 36, 37 a 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle § 165 školského zákona.

Pro školní rok 2021/2022 škola může přijmout maximálně 75 žáků do tří prvních tříd.

Ředitel Základní školy pod Svatou Horou, Příbram Mgr. Roman Behún stanovuje kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2021/2022:

 1. přednostně děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti školy
 2. následně sourozenci žáků školy z nespádových oblastí
 3. pak ostatní děti z nespádových oblastí školy

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků (kritéria č. 2 a následně kritéria č. 3), bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování proběhne za účasti ředitele ZŠ, zástupce zřizovatele a zástupce pedagogů. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vystaven písemný záznam, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

Spádová oblast Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Školský obvod (.pdf)

Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době stanovené zákonem lze postihnout jako přestupek podle zákona č. 561/2004 Sb. /školský zákon/ § 182a.

 • zápis je povinný pro děti, které k 31. 8. 2021 dovrší šesti let věku
 • Cizinci doplní svoji žádost o kopii dokladu místa pobytu, kopii pasu dítěte a zákonného zástupce a místopřísežným prohlášením o pravdivosti údajů. (U cizinců se za doklad pobytu považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu), pas.

Podání žádosti o přijetí / žádosti o odklad povinné školní docházky

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání žádosti učinit písemně anebo v elektronické podobě.

 1. Zákonný zástupce dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí s odkladem školní docházky v loňském školním roce musí ze zákona 561/2004 Sb., Školský zákon, v ředitelem školy stanovené lhůtě, od 1. 4. do 16. 4. podat škole žádost o zápis dítěte ke školní docházce.
  Zároveň s žádostí je třeba doručit kopii rodného listu žáka. Stačí prostá kopie či sken.
 • Pokud bude zákonný zástupce dítěte chtít odklad školní docházky pro školní rok 2021/2022, musí podat žádost o odklad doplněnou o příslušná doporučení k tomu nutná (doporučení pedagogicko-psychologické poradny a ošetřujícího lékaře dítěte). V případě chybějícího dokladu – doporučení od dětského lékaře a pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra se správní řízení v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského pedagogického zařízení a lékaře.

Od 1. 4. 2021 do 16. 4. 2021 bude možné vstoupit do aplikace Zápisy on-line. Tato bude zpřístupněna na webových stránkách školy. V ní bude možné zadat údaje do žádosti o přijetí případně do žádosti o odklad. Bude vám vygenerována v PDF předvyplněná přihláška / žádost o odklad, tyto formuláře můžete doplnit o další údaje, opíšete si registrační číslo, tuto žádost/žádosti si vytisknete, podepíšete a poté doručíte do školy následovně:

 • prostřednictvím datové schránky školy cmb46sx
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail) na skola@1zs-pb.cz
 • zasláním originálu žádosti poštou
 • osobním dodáním do poštovní schránky školy vlevo u hlavního vchodu do školy Balbínova 328 (za dodržení příslušných epidemiologických opatření).
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné k přihlášce přiložit oprávnění dítě zastupovat
 • Nemáte-li možnost připojení k internetu nebo tisku žádosti, můžete si vyzvednout prázdné tiskopisy na vrátnici školy, nebo po telefonické domluvě na tel. čísle 318 401 151 je možné je obdržet v kanceláři školy (od 1. 4. 2021). Po vyplnění vhodíte formulář společně s kopií rodného listu dítěte do schránky. Registrační číslo přidělí škola a zašle na Vámi uvedený e-mail.
 • Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné jej do pěti dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů (dostavit se do školy k podepsání žádosti). Čas přijetí žádosti během oznámené doby zápisu není rozhodující pro rozhodnutí o přijetí.
 • Součástí žádostí o přijetí je kopie rodného listu žáka. Stačí prostá kopie či sken (v případě elektronického podání).

Žádost o odklad povinné školní docházky

K žádosti o odklad je nutné předložit dvě doporučení:

1. školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

2. dětského lékaře nebo klinického psychologa

V případě chybějícího dokladu – doporučení od dětského lékaře a pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra se správní řízení v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského pedagogického zařízení a lékaře.

K žádosti o předčasný nástup do školy je nutné předložit:

– posouzení školského poradenského zařízení (PPP).

Svým podpisem na přihlášce potvrzuji, že jsem byl (a) poučen (a) o tom, že touto žádostí je ve smyslu § 44, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci.

Dále jsem byl (a) poučen (a) o tom, že

– dle § 36 odst. 3 správního řádu musí být účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Této možnosti můžete využít ve dnech 18. 4. a 19. 4. 2021 od 8.00 do 12.00 hodin v budově Základní školy pod Svatou Horou, Příbram, v ulici Balbínova 328, v kanceláři školy. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s § 72 správního řádu řádně oznámeno.

– dle § 36 odst. 4 správního řádu účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti, což je doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a z něhož je patrná i podoba.
– dle § 38 odst. 1 mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu.

Informace dle článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) o zpracování osobních údajů je na webových stránkách školy.

Desatero vydané MŠMT

ZÁPIS ONLINE
PŘIJMEME
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
přijme

UČITELE, UČITELKU
- 2. stupeň se zaměřením na ČJ, AJ, Fy, D, Hv

Životopis zašlete v případě zájmu na mail: skola@1zs-pb.cz.

Více informací
na tel.: 318 401 151.
Leták 2. stupeň
Doučování žáků škol

Šablony III

Inkluze 2. etapa

Šablony pro ZŠ

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

banner

certifikat

PARTNERSKÁ ŠKOLA ČVS

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

AKTIVNÍ ŠKOLA - certifikát

Základní certifikát společnosti Scio

certifikát - škola vstřícná rodičům

certifikát

PODĚKOVÁNÍ

Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt OP VK 1.1

Projekt OP VK 1.3

SIDUS - certifikát