Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy

‘Aktuality’

Rozhodnutí o přijetí
 • ve čtvrtek 29. 04. 2021 ve 13 hodin budou testováni ve vestibulu školy žáci 7. a 9. ročníku
 • v pondělí 03. 05. 2021 v rámci své prezenční výuky budou testováni žáci 5. ročníku

Podmínkou účasti na jednotné přijímací zkoušce je předložit potvrzení o negativním testu (ne starší 7 dní).

 • Testování má povinnost uskutečnit základní škola a to i v případě distanční výuky.
 • Základní škola vydá potvrzení o provedeném testu.
 • Střední škola potvrzení pouze zkontroluje a originál ponechává žákovi.

Potvrzení může být nahrazeno dokladem:

 • o prodělaném onemocnění COVID-19 (opět lhůta 90 dní od prvního pozitivního testu)
 • dokladem o negativním PCR testu ne starší 7 dní
 • certifikátem ministerstva o provedeném očkování (dvě dávky + 14 dní)

PŘÍLOHA:

Rada rodičů

čtvrtek 29. 4. 2021 od 15:00 hodin

v kurzu RADA RODIČŮ třídní učitelé pozvou zástupce tříd

Třídní schůzky 1. stupeň

čtvrtek 29. 04. 2021 od 16:00 hodin

TU oznámí zákonným zástupcům kód kurzu, kde se bude třídní schůzka konat

Třídní schůzky 2. stupeň

čtvrtek 29. 04. 2021 od 16:45 hodin

TU oznámí zákonným zástupcům kód kurzu, kde se bude třídní schůzka konat

Je testování povinné?

Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.

Co se stane, když dítě do školy nepošlu?

Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání podle zákona. Je ovšem vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin online, využití individuální konzultace.

Zvládne se mé dítě testovat samo?

Vybrané testy jsou pro odběr velmi jednoduché, jde o takové „pošťourání“ v nose. U testování bude ovšem vždycky někdo, kdo dětem všechno vysvětlí a pomůže jim, pokud to budou potřebovat.

V případě testování dětí a mladších žáků nebo individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Kdy se bude ve škole testovat?

Každé pondělí a čtvrtek průběžně a bezprostředně od příchodu žáka do školy. Testovat se bude v kmenových třídách.

Už jsme doma Covid měli. Je test nezbytný?

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. 

Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Kdy a jak často se ve školách testuje?

Testování dětí, žáků a studentů se provádí v určený den na začátku vyučovacího dne před zahájením výuky a bude se konat pravidelně 2x týdně podle rozvrhu, který si určí daná škola, s odstupem minimálně dvou a maximálně tří dnů školního týdne.

V případě, že si škola sama zajistí neinvazivní RT-PCR testy, je možné testovat frekvencí 1x za týden.

Co když nestihneme testování na začátku vyučování?

Pokud dítě, žák či student nebude přítomný při testování na začátku vyučování a dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Dítě má pozitivní test. Co bude dál?

V případě, že se jedná o nezletilé, škola vás kontaktuje, abyste si pro dítě přišli, nebo pokud je taková dohoda, může starší žák opustit školu sám. Zákonný zástupce žáka, zletilý žák/student následně kontaktuje praktického lékaře a požádá o vystavení e-žádanky na provedení konfirmačního testu ve zdravotnickém zařízení. Pokud se potvrdí, že je dítě, žák nebo student pozitivní, bude následně v domácí izolaci.

Co když má pozitivní test někdo jiný v rámci třídy?

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, všechny děti, žáci a studenti, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu při vyučování (včetně školní družiny) během některého z předchozích 2 dnů, musí opustit školu nebo čekat na vyzvednutí zákonným zástupcem spolu s ostatními spolužáky.

V případě výskytu pozitivního AG testu skupina takto identifikovaných kontaktů čeká na informaci o potvrzení pozitivně testovaného konfirmačním RT-PCR testem.
Pokud škola testuje RT-PCR, tak se konfirmace RT-PCR již neprovádí.

V případě pozitivního RT-PCR testu poskytnutého školou nebo pokud konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, předá škola informace o takto identifikovaných kontaktech příslušné KHS, která nařídí daným skupinám a kontaktům karanténu (do nařízení karantény je doporučeno nestýkat se s dalšími osobami a omezit pohyb na veřejnosti).

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u původně pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje všechny původně indikované kontakty. Všechny dotyčné osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků

INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO K TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Do škol se vrátí 1. stupeň základních škol. Učit se bude v rotační výuce (střídat se budou celé třídy po týdnech) takto:

 • od  pondělí 12. 4. 2021 (každý lichý týden) třídy – 1. A, B / 3. A, B / 4.  A, B, C. V sudém týdnu distanční výuka.
 • od pondělí 19. 4. 2021 (každý sudý týden) třídy – 2. A, B, C  / 5. A, B, C. V lichém týdnu, počínaje 12. 4., distanční výuka.

Žáci 2. stupně pokračují v distanční výuce.

Po ukončení nouzového stavu již nebude naše škola spádovou školou pro děti pracovníků IZS.  V době distanční výuky však bude nadále škola poskytovat službu pro děti zaměstnanců vybraných profesí (zdravotnický personál, Policie ČR, pedagogové zajišťující prezenční vzdělávání, …), ale pouze pro žáky 1. stupně naší školy.

Režim dne

Ranní družina od 6,30 hodin a po výuce až do 16,30 hodin odpolední školní družina.

Příchod do školy průběžně do 7,50 hodin z důvodu nemíchání se žáků různých tříd.

Výuka od 7,55 hodin.

Ranní družina v kmenových třídách, výuka v kmenových třídách.

Výuka dle standardního rozvrhu hodin bez zpěvu a sportovních činností při vzdělávání.

Stravování ve školní jídelně bude v provozu.

Provoz ŠD v běžném režimu – realizováno v kmenových třídách v homogenních skupinách, zajišťují vychovatelky ŠD.

Podmínky docházky

Povinné jsou chirurgické roušky.

Žáci se budou testovat neinvazivními antigenními testy dvakrát týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Pokud bude antigenní test pozitivní v pondělí, půjde žák na konfirmační PCR test a nebude docházet do školy. Pokud bude pozitivní ve čtvrtek, tak celá třída počká mimo prezenční výuku na potvrzovací PCR test pozitivního žáka. Pokud se nákaza potvrdí, bude se tím zabývat hygiena.

Žáci, kteří prokazatelně doloží potvrzení o onemocnění COVID-19 a neuplynulo od prvního RT-PCR  pozitivního testu více než 90 dní, nemusí být testováni. Tuto skutečnost však musí doložit škole např. – potvrzení od lékaře, zpráva z laboratoře, … Pokud toto škole nedoloží, žák se účastní testování podle harmonogramu školy.

Negativním testem se musí prokázat také účastníci přijímacích zkoušek.

Možné jsou individuální konzultace ve formátu jeden žák, jeden učitel či skupinové konzultace pro žáky 2. stupně ohrožené školním neúspěchem, či žáků devátých tříd maximálně ve skupině 6 žáků.

Školní jídelna

Stravování žáků, kteří se budou učit ve škole – duben 2021.

Škola:

Žáci 1. tříd, 3. tříd a 4. tříd mají přihlášené obědy od 12. 4. – 16. 4. 2021 a od 26. 4. – 30. 4. 2021.

Žáci 2. tříd a 5. tříd budou mít přihlášené obědy od 19. 4. – 23. 4. 2021.

Rodiče:

Zrušte dětem obědy, pokud nechcete, aby se vaše dítě v těchto dnech stravovalo.

Stravování dětí, které se budou učit doma – duben 2021.

Škola:

Pro všechny děti, které se budou učit doma (1. – 9. třídy, gymnázium), bude otevřené výdajové okénko pro výdej obědů do jednorázových jídlonosičů, nebo do vlastních jídlonosičů formou výdeje výměnou prázdné za plné.

Rodiče:

Přihlaste dětem obědy, pokud chcete, aby se vaše dítě v těchto dnech stravovalo. Výdej obědů od 12,30 hod. do 13,00 hod. Místo pro výdej obědů – rampa školní jídelny.

Odhlašování obědů, přihlašování obědů, informace:

www.strava.cz , telefon 318401153, mail: marie.zachova@1zs-pb.cz

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci přijala Vláda ČR dne 26. února 2021 krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje v období od 1. 3. do 21. 3. 2021 (prodlouženo do 11. 4. 2021 – viz příloha) osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základní školy ve škole.

Výuka žáků prvních a druhých tříd bude probíhat v aplikaci Google meet (online hodiny) a Google Classroom dle pokynů třídních učitelek.

Ostatní ročníky pokračují v online výuce.

Školní jídelna bude také uzavřena, obědy všem dětem budou odhlášeny.

V provozu je vrátnice školy pro vyzvedávání a odevzdávání potřebných materiálů. 

Na individuální konzultace mohou žáci nadále docházet, ale jen po předchozí domluvě s vyučujícím, dle pravidel nařízených opatření.

Přítomnost cizích osob v prostorách školy je zakázána a nebude umožněn vstup do budovy školy.

Škola poskytuje službu dle NV č. 1378 (spádová škola pro děti zdravotnického personálu, Policie ČR, …).

Mgr. Roman Behún, ředitel školy

Příloha:

Jak jsme vás již informovali (viz tato zpráva), podobně jako minulý rok i letos budou probíhat zápisy do 1. tříd online, a to prostřednictvím aplikace Zápisy Online. Registrace do aplikace bude možná od 1. 4. 2021 00:00 do 16. 4. 2021 23:59. Jak na to, popisuje přiložené video.

ZÁPISY DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Žádost o zápis / odklad vytiskněte, podepište a doručte do školy jedním z těchto způsobů:

 1. do datové schránky školy cmb46sx
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na skola@1zs-pb.cz
 3. poštou na adresu Základní škola pod Svatou Horou, Příbram, Balbínova 328, Příbram II, 261 01
 4. osobním podáním v uzavřené obálce po telefonické domluvě na 318 401 151

Součástí žádosti o přijetí je kopie rodného listu dítěte. Stačí prostá kopie či sken (v případě elektronického podání).

Zápisy Online
TESTUJEME SE…
PŘIJMEME
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
přijme

UČITELE, UČITELKU
- 2. stupeň se zaměřením na ČJ, AJ, Fy, D, Hv

Životopis zašlete v případě zájmu na mail: skola@1zs-pb.cz.

Více informací
na tel.: 318 401 151.
SPOLU TO DÁME!
Leták 1. stupeň
Leták 2. stupeň
PRŮVODCE
Studentův průvodce distanční výukou
Inkluze 2. etapa

Šablony pro ZŠ

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

banner

certifikat

PARTNERSKÁ ŠKOLA ČVS

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

AKTIVNÍ ŠKOLA - certifikát

Základní certifikát společnosti Scio

certifikát - škola vstřícná rodičům

certifikát

PODĚKOVÁNÍ

Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt OP VK 1.1

Projekt OP VK 1.3

SIDUS - certifikát