Vítejte
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy pod Svatou Horou, Příbram.

Více se o nás dozvíte zde.
Archivy

Vážení rodiče,

děkujeme Vám, že jste si zvolili pro vzdělávání svého dítěte ZŠ pod Svatou Horou, Příbram.

Ve školním roce 2020/2021 otevřeme dvě první třídy.

Zveme Vás na informační schůzku rodičů žáků přijatých do 1. tříd pro školní rok 2020/2021, která se bude konat v pondělí 29. června 2020 v 16:00 hodin ve školní jídelně. Schůzky se můžete zúčastnit i s Vašimi dětmi.

Na schůzce je nutné dodržovat aktuální mimořádná opatření.

Mgr. Roman Behún
ředitel ZŠ pod Svatou Horou, Příbram

V souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách, který představil ministr školství již 14. dubna 2020, vláda dne 25. 05. 2020 na svém jednání schválila a MŠMT dne 27. 05. 2020 upřesnilo dokumentem „Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020“.

Vzdělávací aktivity žáků 2. stupně:

Žákům 2. stupně bude umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:

 • Individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.
 • Socializační aktivity.
 • Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole.
 • Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.
 • Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Jedná se o možnost (nabídku) realizace těchto aktivit pro školy, a je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, jak této možnosti využije. Pokud nebude v personálních a prostorových možnostech školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat.

S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb.

Zdroj: MŠMT – Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020, aktualizace k 27. 5. 2020.

Z důvodu zajištění chodu vzdělávacích aktivit pro žáky 2. stupně základní školy pedagogy je nutné, aby zákonný zástupce žáka vyjádřil zájem o účast na těchto aktivitách nejdéle do 02. 06. 2020 do 8 hodin emailem třídnímu učiteli.

Provozní doba:

 • začátek vzdělávacích aktivit je stanoven na 8:30 hodin a konec na 10:30 hodin
 • vzdělávací aktivity budou organizovány následovně:
9. ročník Přijímací zkoušky Pondělí 15. 6. Pondělí 22. 6.
8. ročník Úterý 9. 6. Úterý 16. 6. Úterý 23. 6.
7. ročník Středa 10. 6. Středa 17. 6. Středa 24. 6.
6. ročník Čtvrtek 11. 6. Čtvrtek 18. 6. Čtvrtek 25. 6.
 • škola povede evidenci o docházce žáků do školy, nepřítomnost žáka omlouvá zákonný zástupce

Hygienická opatření:

Při prvním vstupu do školy odevzdá žák třídnímu učiteli prohlášení týkající se:

Viz formulář Čestné prohlášení, seznámení se s rizikovými faktory.

 • do školy nesmí vstoupit osoba s příznaky rizikových faktorů nebo žijící ve společné domácnosti s jinou osobou s příznaky rizikových faktorů stanovených Ministerstvem zdravotnictví (při vstupu do školy může být žákům změřena tělesná teplota)
 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • skupiny žáků jsou s maximálním počtem 15 žáků a s ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb
 • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z občasných aktivit

Vstup do školy, odchod ze školy:

 • žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny
 • pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu
 • vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům
 • odchod žáků ze školy bude po ukončení aktivit
 • škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy

Školní stravování:

Školní stravování nebude zajištěno z provozních důvodů.

Přílohy

Co je třeba udělat, aby se mohl žák školy stravovat ve školní jídelně od 25. 5. 2020?

Stravování bude umožněno pouze žákům, kteří se účastní ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin.

Je nutné žáka přihlásit ke stravování:

 1. Prostřednictvím internetového jídelníčku www.strava.cz. Jídelníček bude na stránkách aktualizovaný 19. 5. 2020.
 2. Provést přihlášku na mailovou adresu marie.zachova@1zs-pb.cz nejpozději do pátku 22. 5. 2020 do 8,00 hod.
 3. Telefonicky (telefon: 318401153) v pondělí nebo ve středu od 8.00 hod. do 11.00 hod.

Je nutné uhradit stravné:

 1. Stravné hrazené prostřednictvím inkasa bude probíhat ve stejném režimu, jako za normálního provozu školy. Změna je pouze v tom, že rodiče musí dítě od 25. 5. 2020 přihlásit ke stravování.
 2. Stravné hrazené převodem bude probíhat ve stejném režimu jako doposud. Většina strávníků má na svém kontě dostatečné finanční prostředky na pokrytí platby za stravné. Změna je v tom, že rodiče musí přihlásit dítě od 25. 5. 2020 ke stravování.
 3. Stravné hrazené hotově bude probíhat bezhotovostně. Strávníci, kteří hradí stravné hotově a přihlásí se na obědy, budou po zjištění aktuálního finančního stavu konta jednotlivého strávníka, vyzvaní k platbě a zároveň jim budou sdělené náležité platební údaje. Někteří strávníci uhradili obědy na březen 2020. Docházka v tomto měsíci byla zkrácená a velký počet strávníků má na svém finančním kontě dostatečný přeplatek na pokrytí plateb za stravné za měsíc květen 2020 (od 25. do 31. 5. 2020). Ve výjimečných případech lze uhradit stravné hotově a to pouze po dohodě s vedoucí školní jídelny.

Odhlašování obědů bude probíhat jako za normálního provozu školy do 8.00 hod. téhož dne.

Z provozních důvodů stravování cizích strávníků zatím není možné.

Bc. Marie Zachová, vedoucí školní jídelny

Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků není povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka.

Z důvodu zajištění chodu vzdělávacích aktivit pedagogy je nutné, aby zákonný zástupce žáka vyjádřil zájem o účast na těchto aktivitách do 20. 5. 2020 emailem třídnímu učiteli.

Nepřihlášeného žáka do výše uvedeného termínu nebude možné později zařadit do skupiny!

O zařazení žáků do školní skupiny rozhoduje ředitel školy.

Informaci o rozdělení žáků do školních skupin obdrží zákonní zástupci žáků od třídních učitelů nejdéle do pátku 22. 5. 2020, včetně přidělené učebny a jmen odpovědných pedagogických pracovníků za školní skupiny.

Čestné prohlášení odevzdá žák první den nástupu do školy.

Provozní doba:

 • začátek vzdělávacích aktivit a volnočasových aktivit je stanoven na 8:00 hodin a konec na 16:00 hodin ve stejné určené místnosti a stejné neměnné skupině
 • vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den a budou zajištěny pedagogickými pracovníky; cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku; cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků
 • mezi vzdělávacími „bloky“ budou mít žáci přestávky
 • škola povede evidenci o docházce žáků do školy (v případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, informuje zákonný zástupce školu o důvodech nepřítomnosti)

Hygienická opatření:

 • do školy nesmí vstoupit osoba s příznaky rizikových faktorů nebo žijící ve společné domácnosti s jinou osobou s příznaky rizikových faktorů stanovených Ministerstvem zdravotnictví (při vstupu do školy může být žákům změřena tělesná teplota)
 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné s maximálním počtem 15 žáků
 • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy

Způsob předávání a vyzvedávání žáka:

 • žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je
 • pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu
 • vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
 • odchod žáků ze školy bude na základě informace od zákonného zástupce (písemné sdělení času odchodu žáka ze školy)
 • škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy

Školní stravování:

Školní stravování bude zajištěno školní jídelnou za zvýšených hygienických opatření.

Je nutné přihlásit žáka k výuce ve škole třídním učitelům nejpozději do 20. 5. 2020 do 10 hodin.

Počínaje pondělím 25. 5. od 7:40 hodin budou zaměstnanci školy organizovat pohyb žáků před školou a organizovat shromáždění žáků ve skupinách, jak budou následně společně ve třídách (maximálně 15ti členné skupiny). Zařazení žáka do školní skupiny bude zákonným zástupcům včas oznámeno.

Bude následovat organizovaný odchod do školní budovy s pedagogickým pracovníkem, který bude odpovídat za danou školní skupinu.

Dopolední vzdělávací blok bude probíhat do cca 12 hodin. Dominantní zůstává vzdálená výuka – dopolední program ve škole je plnění úkolů domácího vzdělávání, takže jejich plnění může ve školní skupině zabezpečit i asistent pedagoga nebo jiný pedagogický pracovník.

Odpolední část zajistí vychovatelka ŠD nebo jiný pedagogický pracovník školy nejdéle do 16 hodin. Odchod žáků ze školy bude na základě informace od zákonného zástupce (písemné sdělení času odchodu žáka ze školy) koordinovaný za předpokladu dodržení hygienických a bezpečnostních opatření.

Při prvním vstupu do školy odevzdá žák pedagogickému pracovníkovi, který bude odpovídat za školní skupinu prohlášení týkající se:

 • seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Viz formulář Čestné prohlášení, seznámení se s rizikovými faktory.

Obědy pro žáky účastnící se školního vzdělávání budou zajištěny za dodržení stanovených hygienických opatření. Je nutné, pokud bude žák využívat služeb školní jídelny, aby zákonný zástupce žáka objednal obědy a pokud byly tyto hrazeny v hotovosti, zaplatil obědy bezhotovostní platbou na účet školy nejdéle do 22. 05. 2020.

Povinnosti žáků 1. stupně v budově školy.

Příprava na přijímací zkoušky žáků 9. tříd bude probíhat v úterý a ve čtvrtek dopoledne následovně:

Školní skupina tvořená žáky IX. A + 3 žáci z IX. B – v úterý a ve čtvrtek sraz před školní budovou v cca 8:00 hodin, organizovaný odchod do školní budovy s třídním učitelem v 8:15 hodin. Výuka dvou vyučovacích bloků (český jazyk a literatura, matematika) do 11:35 hodin. Následně organizovaný odchod ze školní budovy.

Školní skupina tvořená žáky IX. B – v úterý a ve čtvrtek sraz před školní budovou v cca 8:15 hodin, organizovaný odchod do školní budovy s třídním učitelem v 8:30 hodin. Výuka dvou vyučovacích bloků (český jazyk a literatura, matematika) do 11:50 hodin. Následně organizovaný odchod ze školní budovy.

Do nástupu žáků 1. stupně ZŠ (25. 5. 2020) nebude v provozu školní jídelna.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky

Při prvním vstupu do školy odevzdá žák třídnímu učiteli prohlášení týkající se:

 • seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Viz formulář Čestné prohlášení, seznámení se s rizikovými faktory

Povinnosti žáků účastnících se přípravy na přijímací zkoušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo vyhlášku č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Naše škola bude při hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 postupovat podle vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

 1. podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),
 2. podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
 3. podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu, pouze ve prospěch žáka),
 4. podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Neúčast žáků na prezenční výuce od 25. 5. 2020 nemá žádný negativní vliv na závěrečné hodnocení.

Vysvědčení z tohoto pololetí se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy.

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram
přijme

UČITELE, UČITELKU
- 2. stupeň se zaměřením na ČJ, AJ, Fy, D, Hv

Životopis zašlete v případě zájmu na mail: skola@1zs-pb.cz.

Více informací
na tel.: 318 401 151.
Inkluze 2. etapa

Šablony pro ZŠ

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

banner

certifikat

PARTNERSKÁ ŠKOLA ČVS

BRONZOVÝ CERTIFIKÁT

AKTIVNÍ ŠKOLA - certifikát

Základní certifikát společnosti Scio

certifikát - škola vstřícná rodičům

certifikát

PODĚKOVÁNÍ

Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami

Projekt OP VK 1.1

Projekt OP VK 1.3

SIDUS - certifikát