Telefon: 318 401 153

Školní jídelna je součástí právního subjektu Základní školy pod Svatou Horou Příbram. Nachází se v samostatném pavilonu, který je spojen se základní školou a je samostatně přístupný ze dvora za pavilonem Gymnázia pod Svatou Horou. Ve školní jídelně se stravují žáci Základní školy pod Svatou Horou, žáci Gymnázia pod Svatou Horou a mohou se zde stravovat i cizí strávníci. Vaří se dvě jídla na výběr. Zapsaných strávníků je celkem cca 750.

JSME TU PRO VÁS

Pondělí – pátek:
7,30 hod. – 8,00 hod. a 11,15 hod. – 14,00 hod.

Poslední tři pracovní dny na konci měsíce a první tři pracovní dny na začátku měsíce od 7.30 hod. do 15.00 hod.

OBĚDY SE VYDÁVAJÍ

od 11.15 hod. do 14.00 hod.

JAK HRADIT STRAVNÉ = PŘIHLÁŠENÍ OBĚDŮ

Stravné se hradí hotově nebo prostřednictvím běžného účtu.

 • HOTOVĚ:

  Strávník hradí obědy hotově u okénka v jídelně ve dnech k tomu určených. Většinou jsou to poslední tři pracovní dny v měsíci a na začátku nového měsíce první tři pracovní dny. Úhrada musí být provedena den před tím, než se chce strávník stravovat nebo nejpozději do 8,00 hod. téhož dne. Peníze za odhlášené obědy z předcházejícího měsíce se odečtou od zakoupených obědů na následující měsíc. Poslední školní týden v červnu se přeplatky vrací hotově u okénka v jídelně. Jiné dny, než je uvedeno, lze uhradit stravné také, ale strávník provede platbu sám na účet školy některým z následujících způsobů:

  1. složí hotovost na účet školy v ČSOB
  2. platbu zašle složenkou typu A na účet školy
  3. platbu převede ze svého účtu na účet školy (např. prostřednictvím internetového bankovnictví).
  Číslo účtu: 274 184 521
  Kód banky: 0300
  Variabilní symbol: 555+ev. číslo strávníka (celé číslo sdělí vedoucí školní jídelny)
  Konstantní symbol: 0308
 • INKASEM PROSTŘEDNICTVÍM BĚŽNÉHO ÚČTU:

  Strávník, který chce hradit obědy prostřednictvím běžného účtu formou inkasa, musí vyplnit přihlášku ke stravování pro inkasní platby a otevřít na svém účtu povolení k inkasu. Povolení k inkasu se otevře na číslo účtu, které je uvedeno na přihlášce. Do povolení k inkasu se neuvádí variabilní symbol. Dále se v povolení může zadat částka, kterou nesmí náš požadavek k inkasu překročit (doporučujeme 700 Kč). Jiný údaj se do povolení nezadává. Při přihlašování ke stravování, strávník místo úhrady v hotovosti odevzdá vyplněnou přihlášku, kde svým podpisem potvrzuje, že ve své bance otevřel povolení k inkasu pro náš účet. Přihláška ke stažení zde.

  V dalším období:

  1. Strávník má přihlášené obědy od prvního dne nového měsíce
  2. Strávník má přihlášené obědy od prvního dne nového školního roku

  První platba za stravné ve školním roce je jistina. Výše jistiny odpovídá výši platby za stravné na jeden měsíc podle věkové kategorie. Další měsíce vybíráme stravné zpětně. To znamená, že po ukončení měsíce dáme příkaz k inkasu a z vašeho účtu inkasujeme platbu za skutečně přihlášené obědy. To jsou přihlášené obědy na měsíc, od kterých jsou odečtené vámi odhlášené obědy v průběhu měsíce. Stravné za poslední měsíc školního roku je hrazené z jistiny. Stravné inkasujeme k 12. dni v měsíci.

  Jistina školní rok 2020/2021
  1. – 4. třída (7-10 let): 500,00 Kč
  5. – 8. třída (11-14 let): 560,00 Kč
  9. třída (15 let a více): 660,00 Kč
  Žáci s odloženou školní docházkou jsou ve 4. třídě zařazení v kategorii 5. – 8. třída, v 8. třídě v kategorii 9. třída.
 • Strávník, který hradí stravné inkasem, má přihlášené obědy od prvního dne nového měsíce a od prvního dne následujícího, nového školního roku. Z tohoto důvodu je nutné nahlásit jakoukoliv změnu – změnu školy – nemoc – nechce se dále stravovat – dny, kdy pravidelně nebude chodit na oběd – aj..

  TRVALÝM PŘÍKAZEM:

  Strávník, který chce hradit obědy prostřednictvím trvalého příkazu k úhradě, se nejdříve přihlásí ke stravování, kde mu bude přidělené evidenční číslo. Dostane přihlášku ke stravování a na základě údajů uvedených na přihlášce zadá trvalý příkaz k úhradě. Vyplněnou přihlášku odevzdá v kanceláři školní jídelny. Platba musí být připsaná na účet školy nejpozději den před dnem, kdy se strávník chce stravovat. Po připsání platby na účet školy jsou strávníkovi přihlášené obědy na následující měsíc nebo dny. Noví strávníci, kteří zvolí tuto formu úhrady, první měsíc uhradí hotově nebo zašlou platbu jednorázovým příkazem.

  Strávník má přihlášené obědy od prvního dne nového školního roku, pokud je platba připsaná na účet do 31.8.

KOLIK ZA JEDEN OBĚD

kategorie strávníka cena za jeden oběd
7 až 10 let 25,00 Kč
11 až 14 let 28,00 Kč
15 let a více 33,00 Kč
cizí strávníci 85,00 Kč

ZAŘAZENÍ STRÁVNÍKŮ DO JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ

Žáci se zařazují do kategorií (výživových a finančních normativů) podle věku dítěte. Vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, příloha 2, stanoví zařazení strávníků do kategorií na dobu školního roku podle věku, kterého žák ve školním roce dosáhne. Školní rok trvá od 1.9. do 31.8.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo kategorie takto:

1. kategorie 7 – 10 let (1. – 4. třída)
2. kategorie 11 – 14 let (5. – 8. třída)
3. kategorie 15 let a více (9. třída a dále)


Strávník, který měl odloženou školní docházku je ve 4. třídě zařazen do 2. kategorie a v 8. třídě do 3. kategorie.

Příklad:
Strávník chodí do 4. třídy, měl odloženou školní docházku, je mu 10 let a je zařazený ve 2. kategorii. Na začátku školního roku 1.9. je mu 10 let, ale v březnu (červenci, srpnu) dosáhne věku 11 let. V průběhu školního roku dosáhne věku určeného pro 2. kategorii. Podle vyhlášky o školním stravování se strávník zařazuje do kategorie na celý školní rok podle věku, kterého ve školním roce dosáhne.

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

1. Osobně v jídelně nebo telefonicky nejpozději do 8.00 hod. téhož dne.
2. Prostřednictvím internetového jídelníčku (je třeba znát přihlašovací údaje, které strávník získá při přihlášení do školní jídelny).
3. Mailem lze provést odhlášku a to nejpozději do 8,00 hod. ráno. Odhlášku mailem vám potvrdíme. Pokud nedostanete potvrzení vaší odhlášky, není odhláška provedena a je nutné odhlášku provést telefonicky. Mailová adresa marie.zachova@1zs-pb.cz

Ráno do 8.00 hod. se obědy neodhlašují první den nového školního roku, poslední školní den.

ČIPY

Každý strávník musí mít identifikátor – čip.
Identifikátor umožňuje strávníkům volbu ze dvou jídel, odhlašování a přihlašování obědů prostřednictvím objednávkového místa a výdej obědů. Identifikátor informuje vydávající obědů, zda strávník má přihlášené obědy, zda má oběd č.1 nebo č.2 a jaká je stravovací kategorie. Pokud si strávník zapomene identifikátor doma, je mu vydaná náhradní stravenka.

Každý žák dostane při nástupu do Základní školy pod Svatou Horou čip. Žáci mají propůjčené čipy po dobu školní docházky na Základní školu pod Svatou Horou, při ukončení docházky (přestup na jinou školu, ukončení povinné školní docházky, …) čipy vrací.

Při ztrátě čipu, při poškození si strávník pořídí nový čip na vlastní náklady. Dle sdělení výrobce čipů je doba použitelnosti čipu „Klíč“ 10 let.
Ceny: čip klíč – 125 Kč

INTERNETOVÝ JÍDELNÍČEK

Strávníci přes svůj internetový jídelníček mohou odhlašovat, objednávat a volit obědy, jak jim program dovolí.

Co je třeba?

 1. V jídelně školy u vedoucí školní jídelny si vyzvednout přihlašovací údaje – uživatelské jméno a heslo. Lze též o data požádat na mailu marie.zachova@1zs-pb.cz
 2. Na internetu otevřít stránky na adrese http://www.strava.cz/ nebo na webových stránkách školy www.1zs-pb.cz kliknout na odkaz ve složce školní jídelna Jídelníček internet.
 3. Zadat číslo jídelny, uživatelské jméno, heslo a přihlásit se do svého internetového jídelníčku.
 4. Kliknout na nabídku objednávky stravy v levé části obrazovky. Rozbalí se jídelníček. Přihlášené obědy jsou označené fajfkou v zeleném kolečku.
  • Klikněte na oběd číslo 1 nebo na oběd číslo 2 a tím označíte vybraný oběd zelnou fajfkou v zeleném kolečku.
  • Pokud chcete oběd odhlásit, klikněte na fajfku v zeleném kolečku, označení zmizí, tím odhlásíte oběd.
  • Polévka a doplněk se nepřihlašují a ani neodhlašují
 5. V horní části obrazovky kliknout na ikonu „ODESLAT“.
 6. Ukončení – odhlášení uživatele

Kliknutím na černou šipku na konci řádku oběd 1 a oběd 2 se dozvíte, do kdy lze provádět změny v objednávce a kliknutím na červenou šipku, se dozvíte informaci o alergenech.

Heslo si může strávník změnit ve svém osobním internetovém jídelníčku v odkazu „Nastavení uživatele“. V tomto odkazu si také lze nastavit další nabízené služby.

Upozornění
V době nepřítomnosti ve škole jsou zákonní zástupci nebo strávníci povinni odhlásit obědy. Do jídlonosičů mohou odebrat oběd pouze první den neplánované nepřítomnosti ve škole. Pokud strávník chce odebrat oběd i mimo první den neplánované nepřítomnosti ve škole, cena za oběd je stejná jako v době prázdnin nebo ředitelského volna, tj. s navýšením o režijní náklady (38,00 Kč).

ZAMĚSTNANCI ŠKOLNÍ JÍDELNY

Vedoucí školní jídelny:
Bc. Zachová Marie
tel.: 318 401 153
e-mail.: marie.zachova@1zs-pb.cz

Vedoucí kuchařka:
Juhošová Ludmila

Kuchařky:
Vůchová Lubomíra
Bernášková Jarmila

Pracovnice provozu:
Bendová Andrea
Matějovská Dana
Nádeníková Jitka
Maršálková Markéta
Petáková Jana

Na případné vaše dotazy odpoví vedoucí školní jídelny.